Polityka prywatności

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 s. 1) – Redelbach Odszkodowania Elżbieta Redelbach informuje, co następuje:
1) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Redelbach Odszkodowania Elżbieta Redelbach z siedzibą w Bydgoszczy (85-079 Bydgoszcz) przy ul. T. Kościuszki 15a/18;
kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pisemnie na wyżej wskazany adres oraz drogą elektroniczną - za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@eredelbach.pl lub telefonicznie - nr 606409350;
2) Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania oferty lub umowy o świadczenie pomocy w dochodzeniu dotyczącej dochodzenia na drodze sądowej oraz pozasądowej roszczeń odszkodowawczych w związku z wypadkiem - art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO;
3) Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w związku z postępowaniem sądowym i pozasądowym (ustalającym/ likwidacyjnym) - oraz na podstawie ewentualnie udzielonego przez Administratora dalszego pełnomocnictwa to jest pracownicy firmy, których obowiązuje wewnętrzna klauzula poufności
4) Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5) Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usługi odszkodowawczej oraz z uwzględnieniem obowiązujących Administratora przepisów prawa lub do momentu odwołania zgody
6) Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
przysługuje Pani/ Panu prawo do przenoszenia danych osobowych (tj. do otrzymania od Administratora Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego); może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi;
w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych.
przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) Podanie danych osobowych jest warunkiem przygotowania propozycji współpracy. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie ograniczona możliwość nawiązania współpracy;
8) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
9) Korzystając z serwisu potwierdzam otrzymanie od Administratora moich danych osobowych powyższej klauzuli informacyjnej: